Passivt brandskydd

Brandskyddsinventering - inventering av brandceller

Befintliga byggnader behöver kontinuerlig tillsyn för att bibehålla sitt brandskydd. TBT® hjälper er med en fullskalig brandskyddsinventering och kartläggning av riskmoment och eventuella brister mellan brandceller. Åtgärder dokumenteras med egenkontroller men vi erbjuder även fotodokumentation.

Byggnadstekniskt brandskydd

Steg 1 

Steg 1 utgör en nulägesanalys. Vi utför en kartläggning av byggnaderna/fastigheterna och identifierar risker som kan uppstå, samt kartlägger befintligt brandskydd så som byggnadstekniskt brandskydd. Utöver detta innebär en brandskyddsinventering även att se över personalens/byggnadsnyttjarens kunskaper kring, och möjligheter att nyttja det befintliga brandskyddet.

Steg 2 

Steg 2 innebär att åtgärda och utarbeta handlingsplaner.

I grund och botten är det Boverkets Byggregler (BBR) som definierar vad som utgör ett fullgott brandskydd – ofta det byggnadstekniska brandskyddet. Med dessa som riktlinjer skapar vi ett åtgärdsförslag baserat på befintligt brandskydd. De eventuella bristerna beträffande det byggnadstekniska brandskyddet kan vi åtgärda, så väl som att revidera eller upprätta åtgärder för ert systematiska brandskyddsarbete. Självklart för vi dokumentation och redovisar alla våra genomförda åtgärder.

Kontakta oss för en professionell inventering – för ett fullgott byggnadstekniskt brandskydd!