Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskydd är en typ av aktivt brandskydd. Det innebär att en organisation eller verksamhet planerar, kontrollerar och dokumenterar i fastigheten. Statens räddningsverks allmänna råd om brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, och svensk lag reglerar vems ansvar arbetet är. Det gör att den som äger en fastighet och har en verksamhet i den ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet.

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete

Hur ska anställda agera om det börjar brinna?  Vet alla var återsamlingsplatsen är, eller vem som säkerställer att alla utrymt byggnaden? Och vad gör man om det visar sig ha varit ett falsklarm?

Ett systematiskt brandskyddsarbete handlar om att upprätta planer för hur man gör i farliga situationer – och att alla i organisationen känner till planen.

Vad, och hur mycket, som ska ingå i brandskyddsarbetet för just din byggnad beror på vad för typ av organisation eller verksamhet som bedrivs och hur stor den är. Vanliga exempel på innehållet i ett systematiskt brandskyddsarbete är:

  • Att det finns en brandskyddspolicy
  • Att det finns en person som är brandskyddsansvarig
  • Att regelbundna kontroller av brandskyddet genomförs
  • Upprätta regler och beredskap

Vi hjälper dig med ditt systematiska brandskyddsarbete

Vi på Täby Brandskyddsteknik hjälper dig i arbetet med ditt systematiska brandskyddsarbete. Våra brandskyddsutbildare kommer ut till dig där du verkar och hjälper dig att upprätta en plan för det systematiska brandskyddsarbetet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förebygga skador av eld och rök?