Vad är brandskydd?

Brandskydd är de preventiva insatser man vidtar för att skydda människor, byggnader och material från brand och rök. Både eldsvådor och rökutveckling ligger bakom många skador och dödsfall. Det är faktiskt så att uppemot hälften av försäkringsbolagens utbetalningar varje år sker efter brandolyckor.

brandskydd

Enligt lagen om olyckor, LSO 2004:2, ligger hela ansvaret för att det finns ett fungerande brandskydd på fastighetens ägare.
Det finns också en rad föreskrifter och regler för de olika brandskyddens utformning, både på svensk nivå och EU-nivå.

Brandskydd kategoriseras i två grupper – aktivt och passivt brandskydd, som i samverkan gör att man uppnår ett bra brandskydd.

Vad är aktivt brandskydd?

Ett aktivt brandskydd aktiveras i händelse av brand. Manövreringen kan vara manuell, men är allt som oftast automatisk. Det kan vara exempelvis:

  • Brandlarm
  • Branddörrar
  • Första hjälpen-väska
  • Brandsläckare
  • Brandgardiner
  • Rökluckor

Det är viktigt att byggnadens aktiva brandskydd är uppdaterat och att man är säker på att det fungerar. Ett vanligt förekommande test är brandövningar när brandlarmet startas och man övar på att utrymma. Men det är också viktigt att man utför service och inspektion av den övriga utrustningen, och att man till exempel alltid säkerställer att innehållet i Första hjälpen-väskan är påfyllt.

Vad är passivt brandskydd?

Ett passivt brandskydd är ofta en del av byggnadens konstruktion. Skyddet gör att man kan ha tid att utrymma en fastighet, att spridning av eld eller rök begränsas och att byggnaden skyddas. Redan när man uppför en byggnad ska man tänka på det passiva brandskyddet, till exempel i val av material på konstruktion och isolering.

Vi hjälper dig med ditt kompletta brandskydd

Om det börjar brinna är det avgörande att man har förberett på rätt sätt för att minimera skadorna. Täby BrandskyddsTeknik erbjuder ett komplett brandskydd – både aktivt och passivt.

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig?